Regulamin Sklepu

Witamy i uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego E-Shop

§ 1 Definicje

Pojęcia używane w poniższym regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – SETMIL SP. Z O.O. z siedzibą w Zabrzu, ul. Pyskowicka 20, KRS 0000149588, NIP 648 24 33 544, Regon 277956844
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego E-Shop.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający zamówienia w Sklepie E–Shop niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – w ramach sklepu internetowego E–Shop, niniejszy regulamin jest opisem zasad zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 5. Sklep – sklep dostępny pod adresem e-shop.pl będący serwisem za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów, jaki i składać Zamówienia.
 6. Produkty/towary – rzeczy ruchome, urządzenia oraz części prezentowane w naszym Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 7. Umowa sprzedaży – zawierana z wykorzystaniem sklepu internetowego E-Shop umowa sprzedaży produktów pomiędzy Klientem a SETMIL SP. Z O.O. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 8. Zamówienie – określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, oświadczenie woli Klienta, zmierzający bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umów sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w ramach korzystania przez Klientów z możliwości nabywania produktów za pośrednictwem sklepu internetowego E-Shop.pl.
 2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej E-Shop.pl odnoszące się do produktów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. E – Shop.pl prowadzony jest przez Setmil Sp. z o.o ul. Pyskowicka 20, 41 – 800 Zabrze Nr KRS 0000149588 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS.
 4. Regulamin dostępny jest również w formie PDF umożliwiając jego zapisanie.
 5. Informacje dotyczące produktów dostępne na stronie internetowej E-Shop.pl przedstawiają opis towarów, tj. cech, funkcjonalności i przeznaczenia, sposoby użytkowania. Sprzedawca każdorazowo informuje także o wysokości cen jednostkowych towarów, formie płatności, sposobach i kosztach dostawy.
 6. Do oznaczenia praw Konsumentów związanych z warunkami zawierania umów sprzedaży na odległość odnoszą się postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827); postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują swoje uzupełniające zastosowanie w zakresie nieuregulowanym ustawą.

§ 3 Zasady korzystania z E – Shopu

 1. Rejestracja oraz zaakceptowanie powyższego regulaminu jest warunkiem rozpoczęcia korzystania z E – Shopu.
 2. Na stronie E – Shop znajduje się formularz rejestracyjny. Rejestracja następuje w momencie wypełnienia go i zatwierdzenia danych.
 3. Klient może utracić prawa do korzystania ze sklepu, jak również jego uprawnienia do korzystania z części bądź całości zasobów E – Shopu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, a w szczególności gdy:
  • dane podane przez klienta są niezgodne z prawdą, niedokładne bądź nieaktualne, naruszające prawa osób trzecich lub wprowadzające w błąd,
  • jeżeli dobra osobiste innych klientów E – Shopu, bądź dobra osobiste osób trzecich zostaną naruszone za pośrednictwem sklepu internetowego,
  • jeżeli zachowania Klienta zostaną uznane przez SETMIL SP. Z O.O. za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię SETMIL SP. Z O.O.,
  • Klient opóźnia się płatnościami.
 4. Bez zgody firmy SETMIL SP. Z O.O. osoba pozbawiona uprawnień bądź prawa do korzystania z serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji.
 5. Firma SETMIL zapewnia bezpieczeństwo przekazu komunikatów oraz danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami. Odpowiednio do stopnia zagrożenia Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług oraz zapobieganiu pozyskania i modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione.
 6. Klient korzystający z E – Shopu zobowiązany jest w szczególności do:
  • nieprzekazywania oraz niedostarczania zabronionych przez przepisy prawne treści, np. treści propagujące przemoc, naruszających dobra osobiste, zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich,
  • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: umieszczania jak i rozsyłania niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania z E – Shopu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,
  • korzystania z treści zamieszczonych na stronie tylko i wyłącznie do użytku własnego,
  • korzystania z E – Shopu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

§ 4 Ceny w E – Shopie

 1. Ogólne warunki sprzedaży SETMIL SP. Z O.O. uwzględniają cenowe promocje dotyczące wyłącznie sprzedaży wysyłkowej.
 2. Ceny podawane w ofercie są cenami w złotych polskich, przedstawiane są zarówno w cenie netto (bez podatku VAT) jak i w cenie brutto (zawierającej podatek VAT). W cenie nie uwzględniono kosztów dostawy produktu do miejsca dostawy.
 3. Informacje dotyczące ceny produktów podawane na stronie internetowej www.e-shop.pl mają charakter wiążący dla stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której stanowi postanowienie punktu § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu („Potwierdzone przez Sprzedawcę”).
 4. Firma SETMIL SP. Z O.O. zastrzega możliwość waloryzacji obowiązujących cen dostawy zamówionego towaru w przypadku zmian stawek podatkowych oraz celnych, wahań kursów walut, gwałtownych wzrostów cen paliw i surowców, po uprzednim przesłaniu zmian warunków realizacji zamówienia Klienta.

§ 5 Zamówienia w E – Shopie

 1. Zamówienia w sklepie E – Shop można złożyć korzystając z następujących opcji:
  • Poprzez stronę internetową www.e-shop.pl
  • Wysyłając zamówienie drogą mailową na adres setmil@setmil.pl
  • Telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 32 376 – 48 – 00
  • Oraz za pośrednictwem faxu wysyłając wypełniony formularz zamówienia pod numer: (+48) 32 376 – 48 – 10
 2. Zamawianie na stronie E – Shopu możliwej jest poprzez:
  • Dodanie Produktu do koszyka zamówień,
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego,
  • Po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu sklepu.
 3. Jeżeli Klient zamawia produkt w formie mailowej lub telefonicznej, zamówienie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce dostawy, nazwę Produktu, numer produktu, ilość sztuk, cenę produktu, formę płatności, NIP (w przypadku firmy). Dane adresowe i nazwę firmy w przypadku podmiotów gospodarczych.
 4. Złożenie zamówienia na stronie E-Shopu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży produktów wymienionych w zamówieniu zgodnie z warunkami sprzedaży wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia Klienta wysyłając wiadomość e-mail zawierającą w treści dane dotyczące zamówienia wraz z oznaczeniem numeru zamówienia na podany przez Klienta adres do korespondencji. Z tą chwilą Klient jest związany ofertą złożoną w treści zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail (tzw. „potwierdzone przez Sprzedawcę”) na podany przez Klienta adres do korespondencji, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dotyczących: oznaczenia towaru, ilości towaru, ceny oraz sposobu dostawy i zapłaty.
 7. Strony wiąże umowa sprzedaży, której treść kształtuje oferta Klienta przyjęta przez Sprzedawcę, warunki sprzedaży objęte treścią niniejszego Regulaminu, a w kwestiach nieuregulowanych, obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.
 8. Klient może dokonywać zmiany treści zamówienia lub zrezygnować z zamówienia przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, tj. przed doręczeniem wiadomości e-mail, o której mowa w § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu, oświadczając się w tym przedmiocie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj. wysyłając niezwłocznie wiadomość na adres setmil@setmil.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (+48) 32 376 – 48 – 00.
 9. W przypadku niedostępności towaru, którego dotyczy oferta Klienta, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta, który wg wyboru: uprawniony jest do rezygnacji ze złożonego zamówienia (odwołanie oferty) albo może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu realizacji zamówienia na czas niezbędny do realizacji.
 10. Przy opisie produktu Sprzedawca każdorazowo określi termin realizacji. W stosunku do podanego w ofercie terminu, jeżeli dojdzie do jego zmiany, Sprzedawca powiadomi Klienta w potwierdzeniu zamówienia o dokładnym terminie realizacji.

§ 6 Metody płatności w E – Shopie

 1. Spośród następujących form płatności za zakupiony produkt Klient ma możliwość wyboru:
  • płatność przelewem – po otrzymaniu faktury proforma (przedpłata na konto)
  • płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem)
  • c.) płatność gotówką w sytuacji odbioru własnego
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych metod płatności dla poszczególnych produktów oraz wskazania innej metody płatności. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za produkt i przesyłkę.

§ 7 Koszt oraz dostawa towaru w E – Shopie

 1. Zakupiony produkt Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej/przewoźnika na adres wskazany przez Klienta lub udostępnia do osobistego odbioru przez Klienta w miejscu wskazanym na stronie internetowej www.e-shop.pl.
 2. Przyjmuje się, że moment wydania produktu jest równoznaczny z realizacją zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Przyjmuje się, że produkt został Klientowi wydany w dniu, w którym, w celu dostarczenia rzeczy do miejsca wskazanego przez Klienta, Sprzedawca powierzył rzecz przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju (kurier); w przypadku umów zawieranych z Konsumentami, momentem wydania rzeczy jest każdorazowo chwila dostarczenia produktu Konsumentowi w sposób umożliwiający odbiór przesyłki.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za przesyłki, których Klient nie odbierze, lub takich, które będą przesłane na błędny adres podany przez Klienta. Uprasza się Klientów o dokładne sprawdzenie poprawności podanego adresu do wysyłki oraz o zabezpieczenie czasu i możliwości terminowego odbioru przesyłki.
 5. Klient odbierając towar osobiście przejmuje z tym momentem odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie produktu.
 6. W momencie dostawy i w obecności Przewoźnika Klient ma obowiązek sprawdzenia ilościowego i jakościowego dostarczonego towaru. W przypadku uszkodzenia bądź niezgodności w ilości towaru Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy. W przypadku niezgłoszenia uszkodzenia bądź niezgodności w ilości produktów uznaje się, że produkt został dostarczony prawidłowo.
 7. Koszt dostawy jest podany na stronie E – Shop i obliczany każdorazowo po dodaniu produktu do koszyka. W zależności od wybranej formy dostawy oraz wartości zamówienia netto ustalany jest koszt dostawy.
 8. Dla produktów znajdujących się w okresowej promocji koszt dostawy może ulec zmianie. Klient zostanie o tym poinformowany w warunkach promocji.

§ 8 Fakturowanie sprzedaży w E – Shopie

 1. Fakturowanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na adres wskazany przez Klienta zostanie wysłana faktura bądź będzie ona dołączona do towaru.
 2. Podczas trzech pierwszych zakupów w serwisie E – Shop warunkiem zakupu przez Klienta jest przedpłata lub zapłata gotówką (wysyłka towaru za pobraniem). Płatności ustalane indywidualnie dopuszczalne będą przy kolejnych zamówieniach.
 3. W przypadku artykułów:
  • standardowa wersja – SETMIL SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia brutto,
  • w wersji specjalnej, pozakatalogowej firma SETMIL SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty w wysokości minimum 30% wartości zamówienia brutto.
 4. Aby uruchomić zlecenie należy dokonać przedpłaty na konto Sprzedawcy. Klient pokrywa koszty administracyjno-magazynowe poniesione przez firmę SETMIL w przypadku rezygnacji przez klienta z zamówienia artykułów w wersji specjalnej, pozakatalogowej w wysokości do 30% wartości zamówienia.

§ 9 Zwroty/Wymiana towaru w E – Shopie

 1. Zwrotu/wymiany może dokonywać Klient nie będący konsumentem, na zasadach określonych w § 9 ust 1 Regulaminu; może tego dokonać wyłącznie za zgodą Sprzedawcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że: a.) towar nie nosił śladów używania oraz w przypadku gdy nie był użytkowany, b.) produkt jest nieuszkodzony i w pełni wartościowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia 5% wartości brutto w przypadku zwrotu/wymiany towaru. Pobierana opłata jest opłatą na poczet kosztów obsługi. Klienponosi koszty dostawy wymienionego/zwróconego towaru. Klient, który zrezygnuje z zamówienia w terminie powyżej 3 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, zostanie on obciążony karą umowną w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia kosztów dostawy, jeśli produkt został wysłany do Klienta.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient który jest konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Gdy Klient odstępuje od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 2 zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony. Produkt który ulega zwrotowi należy wysłać na adres: SETMIL SP. Z O.O., ul. Pyskowicka 20, 41 – 800 Zabrze. Klient zwraca towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy, na swój koszt. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sprzedawca sprawdzi stan przekazanego produktu. W terminie 7 dni od dnia sprawdzenia towaru Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą kwotę.

§ 10 Gwarancja oraz reklamacja produktów w E – Shopie

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
 2. Gwarancja została udzielona na 12 miesięcy, jeżeli w ofercie okres gwarancji nie został wydłużony. Sprzedawca może udzielić Klientowi pisemnej gwarancji. Wady fabryczne tkwiące w towarze sprzedanym są objęte gwarancją, natomiast gwarancja rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru do Klienta. Jeżeli Klient powiadomił Sprzedawcę o ujawnieniu się wady w terminie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się on do usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia towaru wolnego od wad. Do Gwaranta należy wybór sposobu usunięcia wady. W sposób uzgodniony ze sprzedawcą lub zgodnie z zapisem w dokumencie gwarancyjnym odbywa się dostarczenie towaru do naprawy. W najkrótszym możliwym terminie Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad. W przypadku pobytu towaru w naprawie gwarancja zostaje przedłużona o dni, w które towar będzie przebywał w naprawie i liczy się od dnia zgłoszenia do dnia oddania towaru do użytku Klientowi, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W przypadku gdy towar ma wadę, Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz 121 późn. zmianami) - art 556 – 576 Rękojmia za wady.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Klienta, jednak odstąpienie od umowy bądź obniżenie ceny nie może nastąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie usunie wadę bądź wymieni wadliwy produkt na nowy wolny od wad.
 5. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej. W reklamacji należy wskazać przyczyny reklamacji, opis wady, moment jej ujawnienia i określić swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu należy przekazać bezpośrednio Sprzedawcy (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysłać na adres e-mail setmil@setmil.pl bądź listownie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: SETMIL SP. Z O.O., ul. Pyskowicka 20 41-800 Zabrze, z dopiskiem „Reklamacja E-Shop”.
 6. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać Produkt do Sprzedawcy na adres: SETMIL SP. Z O.O., ul. Pyskowicka 20 41-800 Zabrze. Koszty wysyłki pokrywa Klient.
 7. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.

§ 11 Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną w E – Shopie

 1. Firma SETMIL SP. Z O.O. usuwa wszelki nieprawidłowości w rozsądnym terminie w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.
 2. O wszelkich nieprawidłowościach oraz przerwach w działaniu serwisu E-Shop, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić firmę SETMIL SP. Z O.O.
 3. Wszelkie nieprawidłowości Klient ma obowiązek zgłaszać drogą mailową na e-mail: setmil@setmil.pl bądź za pomocą formularza zamieszczonego na stronie.
 4. Podczas wysyłania reklamacji Klient jest zobowiązany do podania rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonalnością E-Shopu, powinien również podać w reklamacji swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.
 5. Firma SETMIL SP. Z O.O. zobowiązuje się do poinformowania, jak i do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, jednak jeżeli nie byłoby to możliwe, Klient zostanie poinformowany, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 12 Ochrona danych osobowych w E – Shopie

 1. Firma SETMIL SP. Z O.O. jest administratorem danych osobowych.
 2. Klient dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę SETMIL SP. Z O.O., podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których firma SETMIL SP. Z O.O. realizuje Zamówienia.
 3. Dane osobowe podane przez klienta takie jak: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku, i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu są niezbędne w celu realizacji Zamówienia. Gdy Klientem jest podmiotem gospodarczy należy podać nazwę firmy, dane adresowe oraz NIP.
 4. W celach badania rynku, reklamy oraz badania zachowań i preferencji Klient dokonujący rejestracji lub zapisujący się do newslettera może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez E-shop.
 5. Klient posiada prawo i możliwość wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany, a także żądania usunięcia danych. żądanie usunięcia danych jest niemożliwe do wykonania jeśli jest wystawiona już faktura lub inny dokument.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Klient decydując się na zawarcie umowy sprzedaży oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz przepisy innych ustaw szczególnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ogłoszenia regulaminu na stronie internetowej Sprzedawcy www.e-shop.pl Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od opublikowania go na stronie www.e-shop.pl w dniu 01.04.2015